КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 

                        П О С Т А Н О В А
                    від 6 травня 2000 р. N 770
                               Київ

 

          Про затвердження переліку наркотичних засобів,
                психотропних речовин і прекурсорів

 

          { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 1890 ( 1890-2002-п ) від 12.12.2002 }
 

            { Щодо чинності окремих положень Постанови
              додатково див. Лист Міністерства юстиції
              N 34-48/186 ( v0186323-06 ) від 02.11.2006 }
 

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  518 (  518-2008-п ) від 04.06.2008
           N 1298 ( 1298-2009-п ) від 02.12.2009
           N  373 (  373-2010-п ) від 31.05.2010
           N    4 (    4-2011-п ) від 05.01.2011
           N  327 (  327-2011-п ) від 02.03.2011
           N  796 (  796-2011-п ) від 27.07.2011
           N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011
           N  248 (  248-2012-п ) від 29.02.2012
           N  408 (  408-2012-п ) від 23.05.2012
           N  800 (  800-2012-п ) від 22.08.2012
           N 1129 ( 1129-2012-п ) від 05.12.2012
           N   15 (   15-2013-п ) від 09.01.2013
           N  234 (  234-2013-п ) від 08.04.2013
           N  712 (  712-2014-п ) від 26.12.2014
           N  747 (  747-2016-п ) від 26.10.2016 }
 
 

     Відповідно до статті 1 Закону України  "Про  обіг  в  Україні
наркотичних   засобів,   психотропних   речовин,   їх  аналогів  і
прекурсорів"   (  60/95-ВР  )     Кабінет     Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
 

     Затвердити перелік наркотичних засобів,  психотропних речовин
і прекурсорів, що додається.
 
 

     Прем'єр-міністр України                              В.ЮЩЕНКО
 

     Інд. 29
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 6 травня 2000 р. N 770
 

                             ПЕРЕЛІК
                наркотичних засобів, психотропних
                      речовин і прекурсорів

 

                            Таблиця I
 

                            Список N 1
 

              Особливо небезпечні наркотичні засоби,
                       обіг яких заборонено

 

------------------------------------------------------------------

        Міжнародна        |             Хімічна назва

  незареєстрована назва   |

------------------------------------------------------------------

Альфа-метилтіофентаніл     N-[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4-
                           піперидил]-пропіонанілід
 

Альфа-метилфентаніл        N-[1-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-
                           пропіонанілід
 

Ацетил-альфа-метилфентаніл N-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-
                           ацетанілід
 

Ацеторфін                  3-o-ацетилтетрагідро-7a-(1-гідрокси-1-
                           метилбутил)-6,14-ендотаноорипавін
 

Бета-гідрокси-3-           N-[1-(b-гідроксифенетил)-3-метил-4-
метилфентаніл              піперидил]-пропіонанілід
 

Бета-гідроксифентаніл      N-[1-(b-гідроксифенетил)-4-піперидил]-
                           пропіонанілід
 

Героїн                     діацетилморфін
 

Дезоморфін                 дигідродезоксиморфін
 

Дигідроеторфін             7,8-дигідро-7a-[1-(R)-гідрокси-1-
                           метилбутил]-6,14-ендо-
                           етанотетрагідроорипавін
 

Еторфін                    7,8-дигідро-7a-(1-(R)-гідрокси-1-
                           метилбутил)-6,14-ендо-
                           етанотетрагідроорипавін
 

Канабіс, смола канабісу,
екстракти і настойки
канабісу
 

Кетобемідон                4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4-
                           пропіонілпіперидин
 

Кокаїновий кущ, кока лист
 

Макова солома, концентрат  усі частини, цілі чи подрібнені (за
з макової соломи           винятком дозрілого насіння), рослини
                           виду мак снотворний, зібрані будь-яким
                           способом, що містять алкалоїди, а також
                           речовини, які отримують з цієї макової
                           соломи
 

3-метилтіофентаніл         N-[3-метил-1-[2-(2-тієніл)етил]-4-
                           піперидил]-пропіонанілід
 

3-метилфентаніл            N-(3-метил-1-фенетил-4-піперидил)-
                           пропіонанілід
 

Меткатинон                 2-(метиламіно)-1-фенілпропан-1-он
(ефедрон)
 

МППП                       1-метил-4-феніл-4-піперидинол
(десметилпродин)           пропіонат (ефір)
 

Опій
 

Опій ацетильований
 

Пара-фторфентаніл          4'-фтор-N-(1-фенетил-4-піперидил)-
                           пропіонанілід
 

Пепап                      1-фенетил-4-феніл-4-піперидинол
                           ацетат (ефір)
 

Реміфентаніл               1-(2-метоксикарбонілетил)-4-
                           (фенілпропіоніламіно)піперидин-4-
                           карбоксиметиловий ефір
 

Тіофентаніл                N-[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-
                           пропіонанілід
 

Бензилморфін
 

3-моноацетилморфін
 

6-моноацетилморфін
 

AB-PINACA-CHM              N-(1-карбамоїл-2-метилпропіл)-1-
                          (циклогексілметил)-1Н-індазол-3-
                           карбоксамід
 

ADBICA
 

В-22                       хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-
                           1Н-індол-3-карбоксилат
 

-----------------------------

     Примітка. До цього списку також включаються:
 

     ізомери та  стереоізомери  перелічених  у  ньому  наркотичних
засобів  (якщо  вони  окремо не виключені) у разі,  коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 

     складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних
засобів  (якщо  вони  окремо не включені до інших списків) у разі,
коли існування таких ефірів можливе;
 

     гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів  (якщо  вони
окремо  не  виключені)  у  разі,  коли  існування  таких гомологів
можливе;
 

     метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо  не  виключені)  у  разі,  коли існування таких метаболітів
можливе;
 

     солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин,  включаючи
солі   ізомерів,   стереоізомерів,   складних  і  простих  ефірів,
гомологів та метаболітів,  у  разі,  коли  існування  таких  солей
можливе;
 

     рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку,  і підлягають  тим  же  заходам  контролю,  що  і
засіб.
 

                            Список N 2
 

            Особливо небезпечні психотропні речовини,
                       обіг яких заборонено

 

------------------------------------------------------------------

        Міжнародна        |             Хімічна назва

  незареєстрована назва   |

------------------------------------------------------------------

Броламфетамін              (+)(-)-4-бромо-2,5-диметокси-a-
(ДОБ, DOB)                 метилфенетиламін
 

N-гідрокси-МДА             (+)(-)-N-[a-метил-3,4-(метилендіокси)
(N-гідроксиметилен,        фенетил]-гідроксиламін
діоксіамфетамін)
 

ДЕТ (діетилтриптамін)      3-[2-(діетиламіно)етил]-індол
 

ДМА (2,5-                  (+)(-)-2,5-диметокси-a-метилфенетиламін
диметоксіамфетамін)
 

ДМГП                       3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-
                           тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-дибензо-
                           [b,d]-піран-1-ол
 

ДМТ (диметилтриптамін)     3-[2-(диметиламіно)етил]-індол
 

ДОЕТ (2,5-диметокси-4-     (+)(-)-4-етил-2,5-диметокси-a-
етиламфетамін)             фенетиламін
 

N-етилтенамфетамін (МДЕ,   (+)(-)-N-етил-a-метил-3,4-
N-етил-МДА)                (метилендіокси)фенетиламін
 

Етициклідин (ФЦГ)          N-етил-1-фенілциклогексиламін
 

Етриптамін                 3-(2-амінобутил)індол
 

Катинон                    (-)-(S)-2-амінопропіофенон
 

(+)(-)-лізергід (ЛСД,      9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-
ЛСД-25)                    метилерголін-8b-лізергінової кислоти
 

МДМА (3,4-                 (+)(-)-N,a-диметил-3,4-
метилендіоксиметамфетамін) (метнлендіокси)фенетиламін
 

Мескалін                   3,4,5-триметоксифенетиламін
 

4-метиламінорекс           (+)(-)-cis-2-аміно-4-метил-5-феніл-2-
                           оксазолін
 

ММДА (5-метокси-3,4-       2-метокси-a-метил-4,5-
метилендіоксіамфетамін)    (метилендіокси)фенетиламін
 

Парагексил                 3-гексил-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-
                           триметил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
 

ПМА                        p-метокси-a-метилфенетиламін
(параметоксіамфетамін)
 

Псилоцибін                 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-іл
                           дигідрофосфат
 

Псилоцин                   3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-ол
 

Роліциклідин (PHP, PCPY)   1-(1-фенілциклогексил)піролідин
 

СТП (ДОМ)                  2,5-диметокси-a, 4-диметилфенетиламін
 

Тенамфетамін (МДА)         альфа-метил-3,4-(метилендіокси)
                           фенетиламін
 

Теноциклідин (TCP)         1-[1-(2-тієніл)циклогексил]піперидин
 

Тетрагідроканнабінол       7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-
(наступні ізомери та їх    пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
стереохімічні варіанти)
                           (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагідро-6,6,9-
                           триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-
                           піран-1-ол
 

                           (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10а-тетрагідро-
                           6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-
                           [b,d]-піран-1-ол
 

                           (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-тетрагідро-
                           6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-
                           [b,d]-піран-1-ол
 

                           6a,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-
                           пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
 

                           (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-гексагідро-
                           6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6H-
                           дибензо[b,d]-піран-1-ол
 

ТМА (3,4,5-триметоксіам-   (+)(-)-3,4,5-триметокси-a-
фетамін)                   метилфенетиламін
 

Фенциклідин                1-(1-фенілциклогексил)піперидин
 

4-МТА                      альфа-метил-4-метилтіофенетиламін
 

5-MeO-DIPT                 N,N-диізопропіл-5-метокси-триптамін
 

5-MeO-DMT,                 2-(5-метокси-1Н-індол-3-іл)-N,
5-метоксидиметилтриптамін  N-диметилетанамін
 

Метилендіоксипіровалерон,  1-(3,4-метилендіоксифеніл)-
MDPV                       2-піролідинілпентан-1-он
 

4-ММС (4-метилметкатинон)  (RS)-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)
                           пропан-1-он
 

bk-PMMA                    1-(4-метоксифеніл)-2-(метиламіно)
(4-метоксиметкатинон)      пропан-1-он
 

СР 47,497                  2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
                           (2-метилоктан-2-іл)фенол
 

(СР 47,497)-С6             2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
                           (2-метилгептан-2-іл)фенол
 

(СР 47,497)-С8             2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
                           (2-метилнонан-2-іл)фенол
 

(СР 47,497)-С9             2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
                           (2-метилдекан-2-іл)фенол
 

JWH-073                    (1-бутил-1Н-індол-3-іл)(нафталін-
                           1-іл)метанон
 

JWH-196                    2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
                           (1-нафтил)метан
 

JWH-194                    2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
                           (4-метил-1-нафтил)метан
 

JWH-197                    2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
                           (4-метокси-1-нафтил)метан
 

JWH-007                    (2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл)
                           (нафталін-1-іл)метанон
 

JWH-149                    (4-метилнафталін-1-іл)(2-метил-
                           1-пентил-1Н-індо-3-іл)метанон
 

JWH-098                    (2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл)
                           (4-метоксинафталін-1-іл)метанон
 

JWH-195                    (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1-Н-індол-
                           3-іл)(нафталін-1-іл)метан
 

JWH-192                    (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
                           (4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метан
 

JWH-199                    (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)
                           етил]-1Н-індол-3-іл)метан
 

JWH-200                    (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-
                           3-іл)(нафталін-1-іл)метанон
 

JWH-193                    (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
                           (4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)
                           метанон
 

JWH-198                    (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)
                           етил]-1Н-індол-3-іл)метанон
 

JWH-176                    (Е)-1-[1-(нафталін-1-ілметилиден)-
                           1Н-інден-3-іл]пентан
 

JWH-122                    (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-
                           1Н-індол-3-іл)метанон
 

JWH-081                    (4-метоксинафталін-1-іл)(1-пентил-
                           1Н-індол-3-іл)метанон
 

JWH-018                    (нафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)
                           метанон
 

JWH-175                    1-пентил-1Н-індол-3-іл-(1-нафтил)метан
 

JWH-184                    1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метил-
                           1-нафтил)метан
 

JWH-185                    1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метокси-
                           1-нафтил)метан
 

JWH-116                    1-етил-1-пентил-3-(1-нафтоіл)індол
 

HU-210                     (6aR, 10аR)-9-(гідроксиметил)-
                           6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6а,
                           7, 10, 10а-тетрагідробензо[с]
                           хромен-1-ол
 

TFMPP                      1-[3-(трифторметил)феніл]піперазин
(3-трифторметил-
фенілпіперазин, мета-
трифторметил-
фенілпіперазин)
 

Сальвінорин А
 

АТМ                        2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін
(альфа-метилтриптамін)
 

NMT (N-метилтриптамін)     2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін
 

Буфотенин (5-OH-DMT)       3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-
                           індол-5-ол
 

Бутилон (b-кето МВDB)      2-метиламіно-1(3-4-
                           метилендіоксифеніл)бутан-1-он
 

БДБ (J, BDB)               L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)
 

Етилон (b-кето МДЕА)       2-етиламіно-1(3-4-
                           метилендіоксифеніл)пропан-1-он)
 

MBDB                       1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
                           метилбутан-2-амін
 

MDOH (N-гідрокси-3,4-      1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
метилендіоксиамфетамін)    гідроксипропан-2-амін
 

Мета-хлорфенілпіперазин    1-(3-хлорфеніл)піперазин
(mCPP)
 

Метилон (b-кето МДМА)      (3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)
 

СР 55,940                  (-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-
                           диметилгептил) феніл]-транс-4-
                           (3-гідрокси-пропіл)циклогекса-ном)
 

2С-Е                       2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін
 

2С-І                       2,5-диметокси-4-йодофенетиламін
 

2С-Т-2                     2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін
 

2С-Т-7                     (2,5-диметокси-4-N-
                           пропілтіофенетиламін)
 

PCA                        (пара-хлорамфетамін, 4-CA)
 

JWH-250                    1-пентил-3-(2-
                           метоксифенілацетил)-індол
 

JWH-251                    1-пентил-3-(2-
                           метоксифенілацетил)індол
 

JWH-203                    2-(2-хлорфеніл)-1-(1-
                           фенілетиліндол-3-іл) етанон
 

5-МеО-АМТ                  5-метокси-альфа-метилтріптамін
 

5-МеО-NМТ
 

SR-18                      1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-
(RCS-8, ВЕМ-8)             індол-3-іл)-2-(2-
                           метоксифеніл)етанон
 

SR-19                      (4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-
(BTM-4, ERIc-4, RCS-4)     індол-3-іл) метанон
 

                           1-(3-трифторфеніл)-піперазин)
 

                           2-фторметкатинон
 

                           3-фторметкатинон
 

                           4-метил-N-етилкатинон
 

Плодове тіло (будь-яка
частина) будь-якого виду
грибів, що містить
псилоцибін чи (або)
псилоцин
 

АМ-694                     (2-йодофеніл)[(5-флуоропентил)-
                           1Н-індол-3-іл]метанон
 

АМ-1220                    1-(1-метилпіперидин-2-іл-
(АМ-1296)                  метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-
                           1-метанон
 

АМ-2201                    [1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-
                           іл]нафтален-1-іл-метанон
 

ДОХ                        D,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамін
GDA-26
 

MABP                       1-феніл-2-(метиламіно)бутан-1-он
(буферон)
 

MDPBP                      3,4-метилендіокси-a-
                           піролідинобутіофенон
 

MDPPP                      (3,4-метилендіокси-a-
                           піролідинопропіофенон)
 

MPBP                       4-метил-a-піролідинобутирофен
 

Піперонілацетон            3,4-(метилендіоксифеніл)пропан-
(M1-2)                     2-он
 

Нафірон                    1-(нафтален-2-іл)-2-(піролідин-
(O-2482, NRG-1)            1)-іл-пентан-1-он
 

HU-210                     (6aR,10aR)-9-(гідроксиметил)-
                           6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-
                           іл)-6a,7,10,10a-
                           тетрагідробензо[c]-хромен-1-ол
 

HU-308                     [(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-
                           4-(2-метилоктан-2-іл)феніл]-
                           7,7-диметил-4-
                           біцикло[3.1.1]гепт-3-
                           еніл]метанол
 

N-ізопропілбензиламін
 

N,N-диметил-4-меткатинон
(N-метилмефедрон)
 

JWH-015                    (2-метил-1-пропіл-1Н-індол-3-
                           іл)-1-нафталенілметанон
 

JWH-019                    (1-гексил-1Н-індол-3-іл)-1-
                           нафталеніл-метанон
 

JWH-210                    4-етилнафтален-1-іл-(1-
                           пентиліндол-3-іл)метанон
 

JWH-307                    [5-(2-флуорофеніл)-1-
                           (пентилпірол-3)-іл-нафтален-1-
                           іл]метанон
 

JWH-370                    нафтален-1-іл-(1-пентил-2-о-
                           толіл-1-Н-пірол-3-іл)метанон
 

WIN 48,098                 (4-метоксифеніл)- [2-метил-1-
(Правадолін)               (2-іл]метанон
 

WIN 55,212-2               (R)-(+)-[2,3-дигідро-5-метил-3-
                           (4-
                           морфолінілметил)піроло[1,2,3-
                           de]-1,4-бензоксазин-6-іл]-1-
                           нафталенілметанон
 

3,4-DMMC                   3,4-диметилметкатинон
 

3-F-iso-MC                 1-метиламіно-1-(3-
                           флуорофеніл)пропан-2-он
 

4-EMC                      1-(4-етилфеніл)-2-
                           (метиламіно)пропан-1-он
 

4-FA                       (R,S)-1-(4-флуорофеніл)пропан-
(4-фторамфетамін)          2-амін
 

5-MeO-DALT                 N-алліл-N-[2-(5-метокси-1Н-
(5-                        індол-3-іл)етил]проп-2-ен-1-
метоксидіалілтриптамін)    амін
 

5-MeO-DIPT                 N,N-діізопропіл-5-
                           метокситриптамін
 

5-IAI                      5-йодо-2,3-дигідро-1Н-інден-2-
                           амін
 

                           1-пентил-3-(4-
                           гідроксифенілацетил)-індол
 

                           1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он
 

                           4-метил-a-пірролідинопропіофенон
 

                           -3-метокси-4-
                           метилпіролідинобутирофенон
 

АКВ-48                     Н-індазол-3-карбоксомід
 

АМ-2233                    1-[(N-метилпіперидин-2-іл)метил]-3-(2-
                           йодобензоіл)індол)
 

РВА                        4-бромоамфетамін
(пара-бромоамфетамін)
 

РІА                        4-йодоамфетамін
(пара-йодоамфетамін)
 

PVP                        1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он
 

N-циклогексил-МДА          -N-циклогексил-3,4-
                           метилендіоксиамфетамін
 

МРА                        1-(тіофен-2-іл)-2-метиламінопропан)
(метіопропамін)
 

2С-І-NBOMe                 2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-
(25I-NBOMe,                метоксифеніл)метил]етанамін
NBOMe-2C-I, BOM-CI)
 

5F-UR-144(XLR-11)          1-[(5-флюропентил)-1Н-індол-3-іл]-
                           (2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
 

URB-754                    6 метил-2-[(4-метилфеніл)аміно]-4Н-3,1-
                           бензоксазин-4-он
 

APB                        5-(2-амінопропіл)бензофуран)6-(2-
                           амінопропіл)бензофуран)
 

UR-144                     (1-пентиліндол-3-іл)-(2,2,3,3-
(KM-X1, TMCP-018,          тетраметилциклопропіл)метанон
MN-001, YX-17)
 

AB-001                     1-пентил-3-(адамант-1-оіл)індол
 

5-APDB                     5-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
(3-дезокси-МДА, ЕМА-4)
 

6-APDB                     6-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
(4-дезокси-МДА, ЕМА-3)
 

DOI                        2,5-диметокси-4-йодамфетамін
 

5F-ADBICA                  N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-
                           1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксамід
 

Метил 1-(5-флюоропентил)-
1Н-індол-3-карбоксилат
 

FUBIMINA                   [1-(5-флюоропентил)-1Н-бензімідазол-2-іл]
                           нафтален-1-іл-метанон
 

AB-FUBINACA                N-[(1-амінокарбоніл)-2-метилпропіл)]-1-
                           (4-флюрофеніл)метил)-1Н-індазол
 

AB-PINACA                  (S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-
                           1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід
 

RH-34                      3[2-(метоксибензил)аміноетил]-2,4(1Н,
                           3Н)хіназоліндіон
 

Діметокси-PVP              1-(4,5 діметоксифеніл)-2-піролідин-1-іл-
                           пентан-1-он
 

2С-1                       2,5-диметоксі-4-йодо-фенетіламін

-----------------------------

     Примітка. До цього списку також включаються:
 

     ізомери та  стереоізомери  перелічених  у  ньому психотропних
речовин (якщо вони окремо не виключені)  у  разі,  коли  існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 

     складні і   прості   ефіри   перелічених   у   цьому   списку
психотропних речовин  (якщо  вони  окремо  не  включені  до  інших
списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;
 

     гомологи перелічених  у ньому психотропних речовин (якщо вони
окремо не  виключені)  у  разі,  коли  існування  таких  гомологів
можливе;
 

     метаболіти перелічених  у  ньому  психотропних  речовин (якщо
вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;
 

     солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи
солі  ізомерів,  стереоізомерів,  складних   і   простих   ефірів,
гомологів  та  метаболітів,  у  разі,  коли  існування таких солей
можливе;
 

     рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до  цього  списку,  і  підлягають  тим  же заходам контролю,  що і
засіб;
 

     похідні       групи      нафтоїліндолів,      бензоїліндолів,
N-бензоїліндолів,      фенілацетиліндолів,     нафтилметиліндолів,
нафтилметилінденів,    циклогексилфенолів,   фенілциклогексанолів,
нафтоїлпіролів,   дибензопіранів,   триптамінів  (крім  лікарських
засобів,  у  тому  числі  активних фармацевтичних інгредієнтів, що
містять   похідні   групи  триптамінів)  та  перелічених  у  ньому
психотропних  речовин  (якщо вони окремо не включені) у разі, коли
існування  таких  похідних  можливе (за винятком похідних, які вже
включені як самостійні позиції до переліку);
 

     похідні  групи фенетиламінів (крім лікарських засобів, у тому
числі  активних  фармацевтичних  інгредієнтів,  що містять похідні
групи  фенетиламінів)  та перелічених у ньому психотропних речовин
(якщо  вони  окремо  не  включені)  у  разі,  коли існування таких
похідних  можливе  (за  винятком  похідних,  які  вже  включені як
самостійні позиції до переліку).
 

                            Список N 3
 

            Рослини, які містять наркотичні засоби та
          психотропні речовини і обіг яких допускається
                      для промислових цілей

 

------------------------------------------------------------------

      Міжнародна     |               Пояснення назви

незареєстрована назва|

------------------------------------------------------------------

Рослини виду мак      рослини виду папавер сомніферум Л (опійний,
снотворний (Papaver   у тому числі олійний та інші, що містять
somniferum L)         опій)
 

Рослини роду          рослини будь-якого виду роду канабіс
коноплі (Cannabis)
 

-----------------------------

Примітка.
 

     Культивування рослин  виду  мак  снотворний  для  виробництва
насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного
із сортів  рослин,  у  висушеній  соломі  яких  вміст  морфіну  не
перевищував 0,15 відсотка.
 

     Культивування рослин  роду коноплі для промислових цілей,  за
винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних  засобів  і
психотропних речовин,  допускається за умови використання насіння,
зібраного  із  сортів  рослин,  у  висушеній  соломі  яких   вміст
тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка.
                            Таблиця II
 

                            Список N 1
 

              Наркотичні засоби, обіг яких обмежено
 

------------------------------------------------------------------

        Міжнародна        |             Хімічна назва

  незареєстрована назва   |

------------------------------------------------------------------

Алілпродин                 3-аліл-1-метил-4-феніл-4-
                           пропіоноксипіперидин
 

Алфентаніл                 N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1H-
                           тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)-
                           4-піперидиніл]-N-фенілпропанамід
 

Альфамепродин              альфа-3-етил-1-метил-4-феніл-4-
                           пропіоноксипіперидин
 

Альфаметадол               альфа-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-
                           гептанол
 

Альфапродин                альфа-1,3-диметил-4-феніл-4-
                           пропіоноксипіперидин
 

Альфацетилметадол          альфа-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
                           дифенілгептан
 

Анілеридин                 етиловий ефір 1-пара-амінофенетил-4-
                           фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
 

Ацетилдигідрокодеїн        6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-
                           епоксиморфінан
 

Ацетилметадол              3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
                           дифенілгептан
 

Безитрамід                 1 -(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(2-
                           оксо-3-пропіоніл-1-бензимідазолініл-
                           піперидин
 

Бензетидин                 етиловий ефір 1-(2-бензилоксиетил)-4-
                           фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
 

Бетамепродин               бета-3-етил-1-метил-4-феніл-4-
                           пропіоноксипіперидин
 

Бетаметадол                бета-6-диметиламіно-4-4-дифеніл-3-
                           гептанол
 

Бетапродин                 бета-1,3-диметил-4-феніл-4-
                           пропіоноксипіперидин
 

Бетацетилметадол           бета-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
                           дифенілгептан
 

Бупренорфін                21-циклопропіл-7a-[(S)-1-гідрокси-
                           1,2,2-триметилпропіл]-6,14-ендо-етилен-
                           6,7,8,14-тетрагідроорипавін
 

Гідрокодон                 4,5-епокси-3-метокси-17-метилморфінан-
                           6-он
 

Гідроксипетидин            дигідрокодеїнон
 

Гідроморфінол              14-гідроксидигідроморфін
 

Гідроморфон                дигідроморфінон
 

Декстроморамід             (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-
                           піролідиніл)-бутил]морфолін
 

Декстропропоксифен         альфа-(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3-
                           метил-2-бутанолпропіонат
 

Дигідрокодеїн              4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси-N-
                           метилморфінан
 

Дигідроморфін              7,8-дигідроморфін
 

Дименоксадол               2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-
(естоцин)                  дифенілацетат
 

Димелгептанол              6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
 

Диметилтіамбутен           3-диметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
                           бутен
 

Дипіпанон                  4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон
 

Дифеноксилат               етиловий ефір 1-(3-ціано-3,3-
                           дифенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-
                           карбонової кислоти
 

Дифеноксин                 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-
                           фенілізопекотинова кислота
 

Діампромід                 N-[2-(метилфенетиламіно)пропіл]-
                           пропіонанілід
 

Діетилтіамбутен            3-діетиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
                           бутен
 

Діоксафетил бутират        етил-4-морфоліно-2,2-дифенілбутират
 

Дротебанол                 3,4-диметокси-17-метилморфінан-6b,14-
                           діол
 

Екгонін, його складні      тропін-2-карбонова кислота
ефіри та похідні, які
можуть бути перетворені
в екгонін і кокаїн
 

Етилметилтіамбутен         3-етилметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
                           бутен
 

Етилморфін                 3-етилморфін
 

Етоксеридин                етиловий ефір 1-[2-(2-гідроксиетокси)
                           етил]-4-фенілпіперидин-4-карбонової
                           кислоти
 

Етонітазен                 1-діетиламіноетил-2-пара-етоксибензил-
                           5-нітробензимідазол
 

Ізометадон                 6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3-
                           гексанон
 

Клонітазен                 2-пара-хлорбензил-1-діетиламіноетил-5-
                           нітробензимідазол
 

Кодеїн                     3-метилморфін
 

Кодоксим                   дигідрокодеїнон-6-карбоксиметилоксим
 

Кокаїн                     метиловий ефір бензоїлекгоніну
 

Левометорфан               (-)-3-метокси-N-метилморфінан
 

Левоморамід                (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-
                           піролідиніл)-бутил]-морфолін
 

Леворфанол                 (-)-3-гідрокси-N-метилморфінан
 

Левофенацилморфан          (-)-3-гідрокси-N-фенацилморфінан
 

Метадон (фенадон)          6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон
 

Метадону проміжний         4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан
продукт
 

Метазоцин                  2'-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-
                           бензоморфан
 

Метилдезорфін              6-метил-дельта-6-дезоксиморфін
 

Метилдигідроморфін         6-метилдигідроморфін
 

Метопон                    5-метилдигідроморфінон
 

Мірофін                    міристилбензилморфін
 

Мораміду проміжний         2-метил-3-морфоліно-1,1-
продукт                    дифенілпропанкарбонова кислота
 

Морферидин                 етиловий ефір 1(2-морфоліноетил)-4-
                           фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
 

Морфін                     3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксимор-
                           фінен-7
 

Морфін метобромід          морфін метилбромід
та інші азотисті похідні
морфіну
 

Морфін-N-оксид             3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-
                           епоксиморфінен-7-N-оксид
 

Нікодикодин                6-нікотинілдигідрокодеїн
 

Нікокодин                  6-нікотинілкодеїн
 

Нікоморфін                 3,6-динікотинілморфін
 

Норациметадол              (+)(-)-a-3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-
                           дифенілгептан
 

Норкодеїн                  N-деметилкодеїн
 

Норлеворфанол              (-)-3-гідроксиморфінан
 

Норметадон                 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон
 

Норморфін                  деметилморфін
 

Норпіпанон                 4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-гексанон
 

Оксикодон                  14-гідроксидигідрокодеїнон
 

Оксиморфон                 14-гідроксидигідроморфінон
 

Пентазоцин                 (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагідро-
                           6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутеніл)-2,6-
                           метано-3-бензазоцин-8-ол
 

Петидин                    етиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-
                           4-карбонової кислоти
 

Петидину проміжний         4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин
продукт А
 

Петидину                   етиловий ефір 4-фенілпіперидин-4-
проміжний продукт В        карбонової кислоти
 

Петидину проміжний         1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова
продукт С                  кислота
 

Пімінодин                  етиловий ефір 4-феніл-1-(3-
                           феніламінопропіл)піперидин-4-карбонової
                           кислоти
 

Піритрамід                 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1-
                           піперидил)піперидино-4-карбоксіамід
 

Прогептазин                1,3-диметил-4-феніл-4-
                           пропіонілоксіазациклогептан
 

Проперидин                 ізопропіловий ефір 1-метил-4-
                           фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
 

Пропірам                   N-(1-метил-2-піперидилетил)-N-2-
                           піридилпропіонамід
 

Рацеметорфан               (+)(-)-3-метокси-N-метилморфінан
 

Рацеморамід                (+)(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-
                           (1-піролідиніл)бутил]-морфолін
 

Рацеморфан                 (+)(-)-3-гідрокси-N-метилморфінан
 

Суфентаніл                 N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тієніл)-
                           етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
 

Тебаїн                     3,6-диметокси-N-метил-4,5-
                           епоксиморфінадієн-6,8
 

Тебакон                    ацетилдигідрокодеїнон
 

Тилідин                    (+-)-етил-транс-2-(диметиламіно)-1-
                           феніл-3-циклогексене-1-карбоксилат
 

Трамадол                   (+-)-транс-2-[(диметиламіно)метил]-1-
                           (м-метоксифеніл) циклогексанолу
                           гідрохлорид
 

Тримеперидин               1,2,5-триметил-4-феніл-4-
                           пропіоноксипіперидин
 

Фенадоксон                 6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон
 

Феназоцин                  2-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-
                           бензоморфан
 

Фенампромід                N-(1-метил-2-піперидилетил)
                           пропіонанілід
 

Феноморфан                 3-гідрокси-N-фенетилморфінан
 

Феноперидин                етиловий ефір 1-(3-гідрокси-3-
                           фенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-
                           карбонової кислоти
 

Фентаніл                   1-фенетил-4-N-пропіоніланілінопіперидин
 

Фолькодин                  морфолінілетилморфін
 

Фуретидин                  етиловий ефір 1-(2-
                           тетрагідрофурфурилоксіетил)-4-
                           фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
 

-----------------------------

     Примітка. До цього списку також включаються:
 

     ізомери та  стереоізомери  перелічених  у  ньому  наркотичних
засобів (якщо вони окремо не виключені)  у  разі,  коли  існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 

     складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних
засобів (якщо вони окремо не включені до інших  списків)  у  разі,
коли існування таких ефірів можливе;
 

     гомологи перелічених  у  ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не  виключені)  у  разі,  коли  існування  таких  гомологів
можливе;
 

     метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у  разі,  коли  існування  таких  метаболітів
можливе;
 

     солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин,  включаючи
солі  ізомерів,  стереоізомерів,  складних   і   простих   ефірів,
гомологів  та  метаболітів,  у  разі,  коли  існування таких солей
можливе;
 

     рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до  цього  списку,  і  підлягають  тим  же заходам контролю,  що і
засіб.
 
 

     {  Абзац  восьмий примітки до списку N 1 таблиці II виключено
на підставі Постанови КМ N 15 ( 15-2013-п ) від 09.01.2013 }
 
 

     До    цього    списку    не    включаються    декстрометорфан
(+)-3-метокси-N-метилморфінан)            і            декстрорфан
(+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери,  виключені  із  сфери дії
заходів  міжнародного  контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН
про наркотичні засоби 1961 року ( 995_177 ).
 

                            Список N 2
 

             Психотропні речовини, обіг яких обмежено
 

------------------------------------------------------------------

        Міжнародна        |             Хімічна назва

  незареєстрована назва   |

------------------------------------------------------------------

Амфетамін                  (+)(-)-a-метилфенетиламін
 

Бензилпіперазин, BZP       1-бензилпіперазин
 

Глютетимід                 2-етил-2-фенілглютарімід
 

Дексамфетамін              (+)-a-метилфенетиламін
 

Дронабінол                 (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-тетрагідро-
((-)-транс-дельта-9-       6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо
тетрагідроканабінол)       [b,d]-піран-1-ол
 
 

{ Дію позиції зупинено до 1 червня  2012 р. згідно з Постановою КМ
N 248 (  248-2012-п ) від 29.02.2012 }
{ Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011 }
{   Дію   позиції   зупинено  до  1  жовтня  2011  року  згідно  з
Постановою КМ N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011 }
Кетамін                    (+-)-2-(2-хлорфеніл)-2-
                           (метиламіно)циклогексанон)
 
 

Левамфетамін               (-)-(R)-a-метилфенетиламін
 

Левометамфетамін           (-)-N,a-диметилфенетиламін
 

Меклоквалон                3-(о-хлорфеніл)-2-метил-4(3H)-
                           хіназолінон
 

Метаквалон                 2-метил-3-(о-толіл)-4(3H)-хіназолінон
 

Метамфетамін               (+)-(S)-N,a-диметилфенетиламін
 

Метамфетамін-рацемат       (+)(-)-N,a-диметилфенетиламін
 

Метилфенідат               метил-a-феніл-2-піперидинацетат
 

Секобарбітал               5-аліл-5-(1-метилбутил)барбітурова
                           кислота
 

Сибутрамін                 1-(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-
                           (2-метилпропіл)циклобутанметанамін
 

Фенетилін                  7-[2-[(a-метилфенетил)аміно]-етил]-
                           теофілін
 

Фенметразин                3-метил-2-фенілморфолін
 

Ціпепрол                   альфа-(a-метоксибензил)-4-(b-
                           метоксифенетил)-1-піперазинетанол
 

2С-В                       4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін
 

                           1-(4-хлорфеніл)-піперазин
 

-----------------------------

     Примітка. До цього списку також включаються:
 

     ізомери та стереоізомери  перелічених  у  ньому  психотропних
речовин  (якщо  вони  окремо не виключені) у разі,  коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
 

     складні і   прості   ефіри   перелічених   у   цьому   списку
психотропних  речовин  (якщо  вони  окремо  не  включені  до інших
списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;
 

     гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо  вони
окремо  не  виключені)  у  разі,  коли  існування  таких гомологів
можливе;
 

   

Полный текст:
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF/print